Ogólne Warunki Sprzedaży

I. DEFINICJE
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia należy rozmieć w
następujący sposób:
a) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
b) Kontrakt – Umowa sprzedaży produktów Fach S.A.  zawarta między Stronami,
c) FACH – Fach S.A., z siedzibą w Cieszynie, ul. Stawowa 50, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Bialej, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122036
d) Klient – kupujący zawierający Kontrakt
e) Strony – FACH i Klient
f) Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem faksu lub mailem.

II.ZAWARCIE KONTRAKTU
1) OWS stanowią integralną część Kontraktu, i wszystkie ich postanowienia są dla Stron
wiążące.
2) FACH, na podstawie Kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży, a Klient do
zakupu produktów, określonych w Zamówieniu bez udziału pośredników z zamiarem i
ze skutkiem takim, że żadna inna osoba nie będzie miała jakichkolwiek praw lub
obowiązków, nie będzie mogła zaskarżyć ani podlegać zaskarżeniu z tytułu Kontraktu.
3) FACH zobowiązuje się do sprzedaży, a Klient do zakupu produktów zgodnie z
OWS. Klient przyznaje, że jest świadomy treści OWS.

III. REALIZACJA KONTRAKTU

1) Do realizacji Kontraktu dochodzi, przez dostarczenie odpowiednich produktów, na
podstawie potwierdzonego przez FACH, Zamówienia Klienta.
2) FACH w ciągu 7 dni potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.

IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1) W przypadku, gdy Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie uzgodnią innych niż, zawarte w OWS warunków sprzedaży, płatność za produkty lub usługi
będzie dokonana gotówką lub przedpłatą (przelewem bankowym) po złożeniu
Zamówienia, przed wysłaniem towaru.
2) Ceną produktu lub usługi jeżeli Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności
nie uzgodnią innej, będzie cena wymieniona w cenniku FACH obowiązującym w
dniu zawarcia Kontraktu.
3) FACH zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktu w przypadku wzrostu
kosztów ponoszonych przez FACH, na skutek zdarzeń za które FACH nie
ponosi odpowiedzialności (przykładowo: jakakolwiek zmiana kursu walut, wzrost
kosztów zakupu produktów Osoby Trzeciej-dostawcy, zmiana przepisów prawa
dewizowego, zmiana ceł, znaczny wzrost kosztów pracy, materiałów, legalizacji lub
innych kosztów wytwarzania, jakiekolwiek zmiany terminów dostaw, ilości lub
określenia produktów, zamówionych przez Klienta, lub opóźnienia spowodowane przez jakiekolwiek zmiany przez Klienta lub nie udzielenie FACH odpowiednich
informacji lub instrukcji przez Klienta.).
4) Ceny oraz dodatkowe opłaty należne zgodnie z Kontraktem nie zawierają podatku od towarów i usług ( VAT ), który zostanie dodany do ceny i zapłacony przez Klienta
według stawki określonej w ustawie.
5) Termin dokonywania płatności jest istotnym warunkiem kontraktu. Jeżeli jakakolwiek należność z tytułu kontraktu nie zostanie zapłacona w ciągu 7 dni od daty jej wymagalności, wtedy FACH niezależnie od przysługujących mu innych
uprawnień i środków prawnych zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych od takiej kwoty w stosunku dziennym od daty, w której należność stała się wymagalna do daty dokonania płatności.
6) Kosztami postępowania związanego ze ściągnięciem przeterminowanych należności obciążony zostanie Zamawiający.

V. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1) FACH zastrzega sobie prawo własności produktów, aż do chwili zapłaty ceny
przez Klienta. W takim przypadku własność produktu nie przechodzi na Klienta aż do
momentu zapłaty FACH przez Klienta pełnej ceny za produkty otrzymane oraz
zapłaty innych należności, które mogą wynikać z Kontraktu.
2) Do chwili przejścia własności na Klienta będzie on w posiadaniu produktów i będzie
zobowiązany do ich przechowywania lub oznaczenia w taki sposób, aby w każdym
czasie mogły być rozpoznane jako produkty FACH.
3) Do chwili przejścia własności FACH będzie uprawniony do ustalenia, czy
produkty znajdują się w posiadaniu Klienta i w tym celu będzie uprawniony do wstępu
do pomieszczeń Klienta.
4) Do chwili przejścia własności na Klienta nie jest on uprawniony do rozporządzania
produktami na rzecz innych osób. W przypadku, gdy Klient dokona takiego
rozporządzenia, będzie on zobowiązany nie tylko do zapłaty ceny, ale także do zapłaty kary umownej w wysokości 12% ceny.
5) W przypadku gdy cena za produkty nie zostanie zapłacona i FACH odbierze
produkty, FACH będzie uprawniony do odszkodowania za zużycie lub
pogorszenie produktów
6) Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktu przechodzi na Klienta w momencie
dostarczenia produktów Klientowi lub jego przedstawicielowi.

VI. DOSTAWA
1) Produkty będą uznawane za dostarczone Klientowi, kiedy FACH udostępni je
Klientowi lub jego przedstawicielowi bądź jakiemukolwiek przewoźnikowi ( który
będzie przedstawicielem Klienta bez względu na to, kto pokrywa opłaty za jego usługi ) w lokalu FACH lub innym miejscu dostawy, uzgodnionym przez Strony.
2) FACH może, według swojego uznania, dostarczać produkty partiami i w
dowolnej kolejności.
3) W przypadku gdy produkty są dostarczane partiami, nie wywiązanie się przez
FACH z dostawy jednej lub więcej partii produktów nie będzie rodzić możliwości
odstąpienia od Kontraktu w stosunku do uprzednio dostarczonych lub nie dostarczonych produktów.
4) FACH może dostarczyć Klientowi i Klient zobowiązuje się przyjąć w ramach
Kontraktu mniejszą liczbę produktów niż tą która została zamówiona. Dla uniknięcia
wątpliwości Klient będzie zobowiązany do zapłaty jedynie za te produkty, które zostały
dostarczone.
5) Jakiekolwiek terminy dostawy produktów proponowane przez FACH są
podane jedynie w przybliżeniu i nie stanowią części Kontraktu. Klient uznaje, że podany termin dostawy nie jest istotny dla oceny należytego wykonania zobowiązań
FACH.
6) Jeżeli Klient nie przyjmie dostawy produktów lub jej części w ustalonym dniu,
FACH będzie uprawniony po przekazaniu Klientowi pisemnego powiadomienia,
do przechowania lub zapewnienia przechowania produktów, a ryzyko uszkodzenia lub
utraty produktów będzie spoczywać na Kliencie, dostawa zostanie uznana za dokonaną, i Klient zwróci FACH wszelkie koszty i wydatki, włączając w to opłaty za
przechowanie i ubezpieczenie, będące wynikiem niewykonania zobowiązania.

VII. PRZYJĘCIE PRODUKTÓW
Produkty uznane są za przyjęte przez Klienta, w dobrym stanie i zgodnie z Kontraktem, o ile Klient mailem lub faksem w dniu dostawy nie zawiadomi FACH o swoich zastrzeżeniach i takie powiadomienie nie zostanie potwierdzone na piśmie w ciągu dwóch dni. Klient nie będzie upoważniony do wstrzymywania zapłaty całości lub części ceny produktów w okresie, w którym jakiekolwiek zastrzeżenia będą rozpatrywane przez FACH.

VIII. GWARANCJA
1) FACH gwarantuje, prawidłowe działanie Produktów w okresie 12 miesięcy od daty nabycia, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty wytworzenia uwidocznionej na wyrobie. Gwarancja obejmuje ukryte wady materiałowe  oraz wady wynikające z ewentualnych błędów fabrykacyjnych.
2) Jeżeli FACH otrzyma od Klienta pisemne powiadomienie o niedopełnieniu warunków gwarancji wówczas rozpatrzy niniejszą reklamację w terminie do 14 dni od daty fizycznego otrzymania reklamowanego towaru.Wówczas, w przypadku uzasadnianej reklamacji FACH  dokona naprawy bądź wymiany towaru na nowy według własnego uznania. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej FACH odeśle wyroby do Klienta na jego koszt.
FACH nie będzie ponosił odpowiedzialności ani nie będzie miał jakichkolwiek
zobowiązań z tytułu gwarancji, o ile nie otrzyma pisemnego powiadomienia oraz reklamowanych wyrobów przed upływem okresu gwarancyjnego.
Produkty wymienione w ramach Gwarancji FACH podlegają pierwotnemu Okresowi Gwarancji i nie zostaje im przyznany nowy okres gwarancyjny z tego powodu, że zostały wymienione przez FACH w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych.
3) Powyższa gwarancja nie odpowiada za usterki spowodowane nie prawidłowym montażem, użytkowaniem Produktu nie zgodnie z instrukcją obsługi oraz uszkodzenia mechaniczne, zdekompletowanie bądź  usunięcie lub zamianę
oryginalnych części, oznaczenia lub wystąpienia innych okoliczności np. niezgodne z wymaganiami wypełnienie Karty Gwarancyjnej.
 

Kopia dokumentu w formacie pdf - pobierz

Certyfikaty
Dotacje
Aktualności
Fabryka Automatyki FACH S.A. wyróżniona Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego
16.09.2015

W dniu 30 sierpnia br. Fabryka Automatyki FACH S.A uczestniczyła w XX Śląskiej Gali Biznesu organizowanej przez Lożę Katowicką BCC.

Zobacz też
30.05.2016| Samochody >
Fabryka Automatyki
"FACH" S.A.

ul. Stawowa 50
43-400 Cieszyn
woj. śląskie
Zobacz na mapie >>
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, najważniejszych wydarzeniach wpisz tutaj swojego e-maila i naciśnij zapisz.
Zawartość koszyka

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij

  • RSS